Terapia psychospołeczna: trening kompetencji życiowych i rodzinnych

"Terapia psychospołeczna: trening kompetencji życiowych i rodzinnych" zrealizowana została w dniach 11 i 12.04.2015 r. W ramach dwóch dni zajęć wszystkie Uczestniczki projektu miały możliwość zetknięcia się z tematyką z zakresu: rozwoju i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie z krytyką. Przeprowadziły trening asertywności, trening komunikowania się i umiejętności współpracy, trening umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych związanych z poszukiwaniem pracy.

 • trening kompetencji zyciowych i rodzinnych (1)
 • trening kompetencji zyciowych i rodzinnych (2)
 • trening kompetencji zyciowych i rodzinnych (3)
 • trening kompetencji zyciowych i rodzinnych (4)
 • trening kompetencji zyciowych i rodzinnych (5)

 

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Drugie z proponowanych w roku bieżącym szkoleń zawodowych "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowego programu sprzedażowego" również dla 2 Uczestniczek projektu, przeprowadzono w okresie od dnia 11 do dnia 27 marca 2015 r. Całość objęła 80-godzinny cykl zajęć zarówno dydaktycznych jak i praktycznych.W ramach kursu Uczestniczki Projektu zdobyły wiedzę w zakresie organizacji handlu,z zakresu marketingu oraz sprzedaży detalicznej. Celem szkolenia było zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym.

 

 • Kurs Sprzedawca z obsluga kas fiskalnych (1)
 • Kurs Sprzedawca z obsluga kas fiskalnych (2)
 • Kurs Sprzedawca z obsluga kas fiskalnych (3)
 • Kurs Sprzedawca z obsluga kas fiskalnych (4)
 • Kurs Sprzedawca z obsluga kas fiskalnych (5)
 • Kurs Sprzedawca z obsluga kas fiskalnych (6)

 

Doradztwo

Poza ofertą szkoleniową, Ośrodek Pomocy zadbał o organizację tzw. szkoleń miękkich, proponując Uczestniczkom projektu w 2015 r. zarówno: Warsztaty w zakresie nabycia umiejętności społeczno-zawodowych z elementami małej przedsiębiorczości i IPD oraz Trening kompetencji życiowych i rodzinnych. Do realizacji powyższych działań wybrano firmę: "Fabryka Różności - Lucyna Szafarz. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i małej przedsiębiorczości wszystkim 4 Uczestniczkom projektu zrealizowano w dnia 21-22 marca br. w cyklu weekendowym. Panie w ramach 22 godzin zajęć zdobyły wiedzę w zakresie skutecznego poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych. W ramach bloku dotyczącego małej przedsiębiorczości, uczono je jak założyć własną firmę. Dodatkowo, z każdą z pań przeprowadzono Indywidualny Plan Działania dzięki któremu "nazwały" one własne predyspozycje zawodowe.

 

 • doradztwo.1_800
 • doradztwo.2_800
 • doradztwo.3_800
 • doradztwo.4_800
 • doradztwo.5_800

 

Obsługa kas fiskalnych i terminala kart płatniczych

Pierwsze szkolenie zawodowe, 16-godzinny kurs "Obsługa kas fiskalnych i terminala kart płatniczych" przeprowadzono w dniach 26 i 27 lutego 2015 r. Uczestniczyły w nim dwie z pań biorących udział w projekcie. Wzięcie udziału w szkoleniu pozwoliło im na wykorzystanie w trakcie, odbywanych staży, w mniejszym bądź większym stopniu, zdobytej na szkoleniu wiedzy. Szkolenie mimo, że trwało tylko dwa dni, pozwoliło Uczestniczkom na zdobycie umiejętności wykorzystania funkcjonalności kas fiskalnych, zdobycie wiedzy na temat sprzedaży i procesów z nią związanych oraz przygotowanie do samodzielnej pracy.

 

 • Kurs Obsluga kas fiskalnych i terminala kart platniczych (1)
 • Kurs Obsluga kas fiskalnych i terminala kart platniczych (2)
 • Kurs Obsluga kas fiskalnych i terminala kart platniczych (3)
 • Kurs Obsluga kas fiskalnych i terminala kart platniczych (4)
 • Kurs Obsluga kas fiskalnych i terminala kart platniczych (5)

 

Uzyskana od Instytucji Pośredniczącej zgoda

Uzyskana od Instytucji Pośredniczącej zgoda na realizację 3-miesięcznych staży zawodowych pozwoliła na skierowanie dwóch Uczestniczek projektu do wyszukanych z pomocą asystenta rodziny i pracowników socjalnych, miejsc pracy. Panie zrealizują staże w okresie od dnia 02 marca 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r.

 


 

Biorąc pod uwagę krótki czas realizacji projektu

Biorąc pod uwagę krótki czas realizacji projektu w 2015 r. i potrzebę zrealizowania wszystkich proponowanych działań, już na początku lutego br. podjęto kroki do wyboru firmy szkoleniowej, która zrealizowałaby kursy zawodowe o profilu sprzedażowym dla każdej z Uczestniczek projektu. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku udało się wyłonić organizatora zajęć - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sanoku.

 


 

Działania w projekcie

Działania w projekcie realizowane są w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. Zgodnie z założeniami tegorocznego projektu działania reintegracyjne zaproponowane zostaną 4 osobom. Dnia 30 stycznia br. deklarację udziału w projekcie podpisały 4 panie spełniające kryteria dostępu określone w dokumentach. Podpisaniem kontraktów socjalnych z każdą z osób (dnia 11 lutego br.) sfinalizowano proces rekrutacji i potwierdzono tym samym faktyczny udział w projekcie. Od  początku procesu rekrutacji pracownicy socjalni oraz asystent rodziny wspierają Uczestniczki projektu realizując z nimi pracę socjalną.

 


 

Projekt "Czas na aktywność w gminie Lesko"

Projekt "Czas na aktywność w gminie Lesko" w roku 2015 jest zwieńczeniem 7-letnich działań podejmowanych w obrębie projektu systemowego i kończy zarówno 2,5 letni okres, w którym realizowano założenia ostatniego wniosku o dofinansowanie jak i okres obejmujący perspektywę finansową POKL 2007-2013.

 


 

Szkoła rodzin - 25 październik

Jako ostatnie z grupowych zajęć zrealizowano w dniu 25.10.2014 r. W ramach tzw. "Szkoły rodzin" zorganizowano 24-godzinne warsztaty zarówno dla Uczestniczek projektu jak i ich dzieci. Zajęcia podzielone były pomiędzy dorosłych Uczestników oraz młodsze i starsze dzieci. Na każdą z grup przypadało po 8 godzin dydaktycznych. W ramach zajęć z dorosłymi poruszana była m.in tematyka dotycząca różnych rodzajów uzależnień, złych emocji i przemocy oraz świadomości celów wychowania, poznania i rozumienia uczuć własnych oraz dziecka. Dorośli otrzymali również wiedzę jak umiejętnie rozmawiać o uczuciach, jak stawiać jasne granice i wymagania, jak wspólnie rozwiązywać konflikty. Trenerzy uwrażliwiali także na istotne kwestie uwalniania się od grania ról oraz wzmacniania poczucia wartości przez pochwały opisowe, poszukiwania lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny. Uwaga dzieci starszych skupiana była przede wszystkim na tematyce uzależnień, w przypadku dzieci młodszych prowadzono w formie zabawy warsztaty „bezpieczna droga ze szkoły i do szkoły”. Zajęcia wzbogacone zostały o elementy arteterapii, m.in. z lepienia garnków z gliny czy tworzenia biżuterii.

 • PA250258_800
 • PA250261_800
 • PA250262_800
 • PA250278_800
 • PA250281_800
 • PA250288_800
 • PA250293_800
 • PA250325_800
 • PA250338_800

 

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla kobiet w dniach 10-12 październik

"Program profilaktyczno-terapeutyczny dla kobiet" zrealizowany został w dniach 10-12.10.2014 r. i zaproszono do udziału w nim wszystkie Uczestniczki projektu, niezależnie od tego czy funkcjonowały kiedykolwiek w relacjach obciążonych problemem przemocy domowej. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Głównym ich zadaniem było dostarczenie osobom uczestniczącym konkretnej wiedzy na temat zjawiska przemocy, jego rodzajów i form, mechanizmów które zawiadują przemocą oraz skutkami psychologicznymi jakie przemoc ze sobą niesie, zarówno w stosunku do dorosłych jak i dzieci. Ponadto, zajęcia wzbogacone zostały dodatkowym wsparciem (dla osób tego potrzebujących) w postaci pracy nad przywróceniem autonomii emocjonalnej, przekonaniu o osobistej podmiotowości, godności i podniesieniu samooceny. W ramach urozmaicenia zajęć Uczestniczki miały możliwość zapoznania się z techniką decoupage i wykonania w niej m.in ozdób choinkowych.

 • 10_12102014.13_800
 • 10_12102014.14_800
 • 10_12102014.1_800
 • 10_12102014.4_800
 • 10_12102014.5_800
 • 10_12102014.6_800
 • 10_12102014_800