Beneficjenci


 

Odbiorcami Projektu są osoby zamieszkujące na terenie miasta i gminy Lesko, zagrożone marginalizacją społeczno-zawodową, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystające z pomocy MGOPS cyklicznie bądź doraźnie, razem: 26 kobiet (w tym w 2013 r. 2 powracające do projektu). Do grona odbiorców projektu należeć będą też osoby traktowane jako otoczenie Uczestników Projektu (m.in. dzieci, współmałżonkowie, partnerzy).

Uwzględniając fakt, że wnioskodawczyniami pomocy MGOPS są gł. kobiety, których nieaktywność społeczno-zawodowa uwarunkowana jest przez różne przyczyny, to do nich kierowana jest w dużej mierze pomoc projektowa. Kontrakty socjalne podpisane zostaną z 26 kobietami jawiącymi się jako jednostki silne i chętne do intensywnej pracy nad zmianą sytuacji własnej i swoich rodzin. Wsparcie projektowe będzie skierowane również na otoczenie Uczestników Projektu. Charakter działań projektowych i dbałość o to, by pomoc znalazła właściwe ujście sprawiają, że dodatkowymi kryteriami weryfikacyjnymi potencjalnych Uczestników Projektu będą co najmniej 2 problemy występujące w rodzinach (m.in. ubóstwo, niepełnosprawność, przemoc, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego). Projekt obejmie również zindywidualizowanym wsparciem osoby w wieku 15-30 lat (6 osób, co stanowi ok.25% ogółu świadczeniobiorców) i w grupie docelowej znajdzie się 30% osób z terenów wiejskich. Uwzględniając predyspozycje i potrzeby Uczestników Projektu dwóm osobom właśnie w wieku 15-30 zostanie zaproponowany w 2014 r. staż zawodowy.  Grupa docelowa projektu to grono osób nie posiadające, z uwagi na okoliczności, motywacji do działania czy poprawy swojej sytuacji życiowej. Poprzez działania projektowe możemy zapewnić tym osobom wszechstronne wsparcie niosące szansę na poprawę ich sytuacji i w efekcie zmniejszenie wykluczenia społecznego.

Potencjalni Uczestnicy Projektu wytypowani zostali w oparciu o wskazania pracowników socjalnych i dzięki ankietom przedwstępnym przeprowadzanym wśród klientów OPS. To na ich podstawie i w oparciu o sugestie pracowników socjalnych oraz samych podopiecznych zbudowano założenia projektowe. Wybrany sposób rekrutacji daje rokrocznie szansę na eliminację przypadkowego wyboru Uczestników Projektu, bowiem osoby te artykułowały swoje oczekiwania i obawy, a tym samym miały wpływ na konstrukcję działań projektowych. Biorąc pod uwagę sytuację życiową klientów OPS, związaną z nią izolację społeczną i wynikające z niej zachowania stereotypowe, nie jest łatwo zaproponować im działania spełniające ich potrzeby. Z drugiej jednak strony oczekiwania przyszłych Uczestników Projektu wiązały się głównie z potrzebą odzyskania wiary we własne możliwości, uzyskania fachowej pomocy, ze wzrostem poczucia bezpieczeństwa czy unormowaniem sytuacji ekonomicznej, w konsekwencji zdobytej wiedzy. Potrzeby Uczestników Projektu i ich oczekiwania to przede wszystkim odzyskanie stabilizacji ekonomiczno-społecznej, poczucia bezpieczeństwa i wiary we własne możliwości. Mimo istniejących barier (najczęściej psychospołecznych) poprzez uczestnictwo w projekcie liczą oni na poprawę sytuacji społeczno-zawodowej oraz na możliwość osobistego rozwoju.

W gronie Uczestników Projektu z 2013 znajdą się 2 os. powracające. Powrót obu pań podyktowany jest trudną sytuacją rodzinną i możliwościami jakie daje im projekt w 2013 r. w jej poprawie. Ścieżka reaktywizacyjna poprowadzona zostanie tak, by nie powielono wcześniejszych działań i by Uczestniczki Projektu oraz ich otoczenie poprawiły jakość swojego życia codziennego. Rekrutacja bezpośrednia prowadzona będzie sukcesywnie, będzie miała charakter wewnętrzny i zależała będzie od potrzeb. Czas realizacji: 2013 r. styczeń i luty, 2014 – styczeń, 2015 – styczeń. Przewidziano możliwość ewentualnych rezygnacji i stworzono listę rezerwową, na bazie której dokonywany będzie dod. nabór /1-2 os. co roku/. Rekrutacja i inne działania związane z projektem odbywają się z zachowaniem zasady równości szans i równości płci. Uwzględniając status zawodowy planujemy w grupie 26 Uczestników Projektu ująć 21 osób bezrobotnych, 3 nieaktywne zawodowo (w tym 2 niepełnosprawne) oraz 2 zatrudnione (jedna objęta ubezpieczeniem KRUS). Grupa ta będzie spełniała warunki określające kat. beneficjentów dla poddziałania 7.1.1.