Cele Projektu


 

Każdego roku MGOPS Lesko, za pośrednictwem projektu systemowego wzbogaca swoją standardową ofertę o szereg nowych i ciekawych działań. Niezależnie od roku, w którym projekt jest realizowany pozostaje on w zgodzie z polityką równych szans, bowiem płeć nigdy nie stanowiła kryterium uczestnictwa w nim. Propozycje projektowe mają zawsze za zadanie pomóc wyrównywać szanse narażonym na wykluczenie społeczne na różnych płaszczyznach życia społeczno-zawodowych. Dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Od 2008 r., a do końca 2012 r., w projekcie uczestniczyło 64 os. (50 kobiet, 14 mężczyzn).

Miasto i gmina Lesko liczy sobie 11.694 os., w tym 6.013 K /dane z 30.12.2012 r./, a rokrocznie z pomocy MGOPS korzysta ponad 470 rodzin (wn. o pomoc złożyło 290 K i 186 M-dane z XII.2012 r.) Na 1152 osób korzystających z pomocy, 281 to osoby w wieku 15-30.

Pomoc społeczna rozwija się razem z potrzebami jej klientów i w dużym stopniu możliwość odpowiadania na te oczekiwania MGOPS zawdzięcza właśnie dzięki projektowi POKL. Wsparcie kierowane do klientów MGOPS Lesko bywa różnorodne i w dużej mierze identyfikowane jest przez problemy z jakimi się oni borykają każdego dnia, a są to m.in. ubóstwo, bezrobocie, niezaradność, nieprawidłowe wzorce osobowe wyniesione z rodzin generacyjnych, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm i przemoc oraz niepełnosprawność i długotrwała choroba. Codzienny wgląd w sytuację podopiecznych MGOPS potwierdza jak z każdym kolejnym rokiem nasila się zjawisko stagnacji i  przyzwyczajania się do roli, jaką przygotowało życie – bez stałego zatrudnienia, bez wiedzy czy umiejętności, dzięki którym można byłoby tę sytuację opanować. Trwająca dłuższy czas marginalizacja czy wykluczenie społeczno-zawodowe osób długo pozostających bez zatrudnienia, prowadzi do pogłębiającego się ubóstwa, którego konsekwencją stają się izolacja społeczna, problemy natury psychospołecznej, konflikty rodzinne. Rośnie również poziom zachowań patologicznych. Narastające konflikty rodzinne i ujawniające się w ich konsekwencji zachowania patologiczne prowadzą niejednokrotnie do rozpadu małżeństw. Na tego typu sytuacji tracą przede wszystkim kobiety obarczone obowiązkiem utrzymywania dzieci i prowadzenia gosp. domowego. Ich długotrwała nieaktywność społeczno-zawodowa pogłębia zjawisko wykluczenia. Nawarstwiające się trudności (finansowe, zdrowotne czy zawodowe) i nieumiejętność ich rozwiązania powodują jedynie długotrwałą zależność od pomocy społecznej. Dzięki realizacji projektu systemowego MGOPS Lesko otrzymuje możliwość zagwarantowania swoim klientom kompleksowych rozwiązań, z pomocą których możliwe jest przeciwdziałanie marginalizacji społeczno-zawodowej. By proponowane działania dawały większe szanse na skuteczność staramy się tak dostosowywać ofertę projektową, tak by spełniała oczekiwania swoich odbiorców. Kładziemy nacisk i na podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu oraz na ich edukację. Biorąc pod uwagę fakt, że dysfunkcje występujące w wielu rodzinach rzutują na ich funkcjonowanie na wielu płaszczyznach życia, skupiamy swą uwagę również na aspektach psychospołecznych.

Biorąc pod uwagę kryteria dostępu oraz fakt, że ok. 25% świadczeniobiorców MGOPS Lesko, to osoby młode, planujemy zaproponować udział w nim 6 osobom, które nie ukończyły 30 roku życia.

 

Projekt realizowany przez MGOPS Lesko wpisuje się w cele poddziałania 7.1.1 które stanowią wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kompleksową pomocą i tworzą im warunki do szeroko pojętej integracji z otoczeniem społecznym Ponadto, projekt wkomponowuje się w Plan Działania na 2013 r. i w cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Lesko do roku 2013 (podejmowanie działań zmierzających do poprawienia bytu mieszkańców miasta i gminy). Kompleksowe, a zarazem zindywidualizowane wsparcie niesie dla UP szansę na zdobycie umiejętności, dzięki którym będą oni mogli prawidłowo funkcjonować w środowisku społecznym i kształtować relacje rodzinne. Proponowane w projekcie działania będą miały na celu wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą. Dzięki nim pomożemy Uczestnikom Projektu w rozwiązywaniu problemów osobistych, wzmocnimy ich samodzielność, odpowiedzialność, podniesiemy samoocenę i samoakceptację. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na UP oraz na ich rodziny, efekty jego działań wpłyną również na społeczność lokalną, instytucje rynku pracy oraz system pomocy społecznej.

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Zmniejszenie zjawiska marginalizacji społecznej u 26 Uczestników Projektu poprzez wzmocnienie ich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE stawiają sobie jako podstawę zmniejszenie tych deficytów, z jakimi na co dzień borykają się UP i kształtowanie ich życiowych postaw tak, by były one bardziej aktywne.  

CEL1. Podwyższenie statusu społeczno-zawodowego poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności pomocnych w wejściu na rynek pracy (w ramach tych założeń, zaproponujemy m.in. udział w warsztatach z doradcą zawodowym, ukończenie szkolenia bądź stażu zawodowego)

CEL 2. Wzmocnienie potencjału osobowościowego poprzez zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły u UP i zwiększenie ich kompetencji w zakresie umiejętności wychowawczych i rodzicielskich

CEL 3. Upowszechnianie pracy socjalnej i zwiększenie skuteczności pracy OPS

CEL. 4. Poprawa funkcjonowania społecznego UP w aspekcie otrzymanego w ramach projektu wsparcia finansowego