Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu – na obszarze gminy.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin m.in.:

 • pomocy społecznej
 • Policji
 •  oświaty
 •  ochrony zdrowia
 •  organizacji pozarządowych
 •  sądownictwa

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie opiera się na zasadach wyznaczonych w drodze porozumień zawartych między Gminą Lesko, a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie. Osoby te spotykają się, w celu nakreślenia sposobu, a jaki chcą działać i wykorzystywać swoje kompetencje , możliwości i zasoby w przeciwdziałaniu przemocy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego, funkcjonującego na terenie miasta Leska wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 1. SP ZOZ w Lesku – Agnieszka Świcińska
 2. Komenda Powiatowa Policji w Lesku  - Dariusz Radio
 3. Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich „Nasza Szansa” – Joanna Szurlej
 4.  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS – Monika Węgrzynowska
 5. Prokuratura Rejonowa w Lesku – Justyna Radzik – Czuba
 6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lesku – Magdalena Dubel – Pierz
 7. Sąd Rejonowy w Lesku – Zygmunt Mazurkiewicz
 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Łukasz Szybowski
 9. Starostwo Powiatowe w Lesku – Anna Skowrońska
 10. Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Barbara Krasulak
 11. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku – Iwona Kozak
 12. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku – Renata Pawlik
 13. Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku – Anna Sopata

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół tworzy grupy robocze pracujące z konkretnymi rodzinami.

 

ZADANIA GRUPY ROBOCZEJ:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.