Kierownik MGOPS Lesko

Kierownik Ośrodka

Iwona Kozak

tel. (13) 469 66 51 wew. 54 lub (13) 469 66 52

Kierownik Ośrodka Pomocy:

  1. kieruje bieżącymi sprawami Ośrodka;
  2. współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, zakładami pracy oraz innymi instytucjami w celu realizacji zadań pomocy społecznej;
  3. jest odpowiedzialny za opracowanie projektu budżetu Ośrodka Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej;
  4. składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka;
  5. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  6. sprawuje bezpośredni i szczegółowy nadzór nad działalnością podległych pracowników;
  7. odpowiada za gospodarowanie środkami rzeczowymi i sprzętem;
  8. zapewnia właściwą organizację pracy Ośrodka oraz prawidłową obsługę interesantów;
  9. odpowiada za całokształt pracy Ośrodka.