Koordynator Projektu

 

 1. Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z realizacją Projektu /planowanie, koordynowanie oraz kontrolowanie prac/;
 2. Zarządzanie planowanymi działaniami projektowymi, reagowanie na zmiany;
 3. Kontrola prawidłowej realizacji harmonogramu działań zgodnie z założeniami Projektu;
 4. Nadzór nad realizacja kolejnych etapów Projektu, w tym zgodności z planami, umowami oraz innymi dokumentami dotyczącymi jego realizacji. Wprowadzanie zmian do Projektu na podstawie danych gromadzonych w trakcie jego realizacji;
 5. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z WUP w Rzeszowie jako Instytucją Pośredniczącą;
 6. Monitorowanie Projektu szczególnie pod względem prawidłowości realizowanych zadań, sprawozdawczości i wykonania budżetu zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
 7. Nabór kadry merytorycznej, prowadzenie dokumentacji kadrowej osób zaangażowanych w realizację działań w Projekcie;
 8. Udział w sporządzaniu wniosku o płatność - odpowiedzialność merytoryczna, współpraca z Księgowym Projektu przy opracowywaniu wniosku o płatność;
 9. Prezentowanie Projektu na zewnątrz, w tym kontakty z otoczeniem;
 10. Nadzór nad rekrutacją Uczestników Projektu /udział w niej/;
 11. Nadzór nad całością promocji, nad prowadzeniem strony internetowej dotyczącej Projektu (dbałość o aktualne dane). Odpowiedzialność za materiały i publikacje o Projekcie;
 12. Zatwierdzenie dokumentów i pism wewnętrznych dotyczących Projektu.

 

Anna Mozoła
nr tel. (13) 469 66 51 - nr wew. 52 lub (13) 469 83 13