Rezultaty


 

Kluczowymi działaniami projektów POKL są te zmierzające do ograniczania stale narastającego zjawiska marginalizacji i wykluczenia społeczno-zawodowego wśród klientów MGOPS. Realizacja powyższych działań możliwa jest dzięki wykorzystaniu instrumentów Aktywnej Integracji. Kompleksowe i profesjonalne oraz zindywidualizowane wsparcie niesie szansę na to, że Uczestnicy Projektu uwierzą we własne siły i możliwości, i chętniej podejmą się działań zmierzających do zmiany sytuacji ich samych i ich rodzin. Realizacja działań w projekcie przyczyni się do rozwiązywania problemów społecznych w gminie Lesko. Wartością dodaną jest sam projekt POKL stanowiący stale nową formę pomocy udzielanej klientom MGOPS. To projekt profilowany dla osób marginalizowanych społecznie i zawodowo, którego nie udałoby się realizować bez wsparcia EFS.

Dzięki podpisaniu kontraktów socjalnych w projekcie możliwa jest intensywna aktywizacja Uczestników Projektu na polu społeczno-zawodowym.  Proponowane w ramach kontraktów działania rodzą szansę na integrację Uczestników Projektu z własnym otoczeniem społecznym, przyczyniają się do wzrostu kompetencji społeczno-zawodowych i edukacyjnych, pomagają uwierzyć Uczestnikom Projektu we własne siły i możliwości, co z kolei niesie szansę na ograniczenie częstotliwości korzystania z pomocy MGOPS. Wartością dodaną jest zagwarantowanie w ramach kontraktów takich działań, za które Uczestnicy Projektu nie ponoszą kosztów, a dodatkowo otrzymają wsparcie finansowe.