Kierownik MGOPS Lesko

Kierownik Ośrodka

Iwona Kozak

tel. (13) 469 66 51 wew. 54 lub (13) 469 66 52

Kierownik Ośrodka Pomocy:

 1. kieruje bieżącymi sprawami Ośrodka;
 2. współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, zakładami pracy oraz innymi instytucjami w celu realizacji zadań pomocy społecznej;
 3. jest odpowiedzialny za opracowanie projektu budżetu Ośrodka Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej;
 4. składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka;
 5. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 6. sprawuje bezpośredni i szczegółowy nadzór nad działalnością podległych pracowników;
 7. odpowiada za gospodarowanie środkami rzeczowymi i sprzętem;
 8. zapewnia właściwą organizację pracy Ośrodka oraz prawidłową obsługę interesantów;
 9. odpowiada za całokształt pracy Ośrodka.

 

Księgowy Ośrodka

Księgowy MGOPS Lesko

Maria Bieńko

tel. (13) 469 66 51 wew. 51 lub (13) 469 83 12

1. prowadzi sprawy z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka
2. bieżąco analizuje realizację planu finansowego Ośrodka,
3.kontroluje legalność dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego Ośrodka,
4. opracowuje zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka.


 

Sekcja pomocy środowiskowej

 

Maria Gocek

 

Jolanta Teśniarz

(13) 469 6651 wew. 50 lub (13) 469 8314 


 

 

Maria Kalisz

  

Iwona Gołda-Miśko

nr tel. (13) 469 6651 wew. 53  


 

   
Agnieszka Kępczyk - Stanowisko pracy współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nr tel. (13) 469 6651 wew. 53

 

Do zadań pracowników socjalnych sekcji pomocy środowiskowej należy w szczególności:

 1. praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu bądź odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
  - wykorzystywanie dostępnych metod pracy socjalnej: praca z indywidualnym przypadkiem, praca grupowa z rodziną i jej członkami, praca środowiskowa;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie poziomu życia.

 


 

Sekcja ds. wsparcia społecznego, współpracy i pozyskiwania funduszy

Anna Mozoła

nr tel. (13) 469 66 51 - nr wew. 52 lub (13) 469 83 13

 

Agnieszka Podstawska

nr tel. (13) 469 66 51 - nr wew. 52 lub (13) 469 83 13

Pracownicy sekcji ds. wsparcia społecznego, współpracy i pozyskiwania funduszy są odpowiedzialni za:

1. udzielanie osobom informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach,
2. zapewnienie rozwiązań i form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz rodzinami wymagającymi opieki i pomocy,
3. przygotowywanie decyzji dotyczących wszystkich zasiłków, które są przyznawane dla podopiecznych Ośrodka,
4. przygotowywanie decyzji dotyczących udzielania usług opiekuńczych,
5. przygotowywanie decyzji dotyczących umieszczenia w domu pomocy społecznej,
6. kompletowanie dokumentów i przygotowywanie decyzji dotyczących umieszczania w ŚDS w Lesku,
7. przygotowywanie sprawozdań meldunków i informacji z przedmiotowego zakresu,
8. przygotowywanie projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
9. realizacja i rozliczanie pod względem merytorycznym powyższych projektów.